• Adres: Derebahçe Mah. Çamlıdere Sok. No:10 İlkadım / Samsun
  • E-Posta: seo@samsuneczaciodasi.org.tr
  • Telefon: 0 (362) 435 23 43
  • Fax: 0 (362) 431 12 27

Eczacı Rehberi

2020 YILI ODA AİDATI

Değerli Meslektaşımız;

Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen aidatlar ile birlikte meslektaşlarımızdan tahsil edilecek aidatlar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Üyelerimize SGK faturalarını içine koydukları zarflardan ödenecek olan aidatlarını tamamlamış olan meslektaşlarımıza ücretsiz olarak verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca odamız bünyesinde sıralı / kotalı reçete dağıtımı ve icmal onayı işlemi için meslektaşlarımızdan bedel alınmama uygulamasına devam edilecektir.

Buna göre;

2020 yılı Yardımlaşma Sandığı, Afet Fonu ve Oda Aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Eczane Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 73,03 TL

Afet Fonu 73,03 TL

Yardımlaşma Sandığı 219,09 TL

Oda Giderleri Katkı Payı 1094,85 TL

TOPLAM 1.460,00 TL

Kamu Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 36,52 TL

Yardımlaşma Sandığı 109,55 TL

TOPLAM 146,07 TL

Depo – Özel Hastane – Serbest Eczacılar İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 73,03 TL

Yardımlaşma Sandığı 219,09 TL

TOPLAM 292,12 TL

Oda, TEB ve Afet Fonuna ait aidatların Şubat ayı sonuna kadar, Yardımlaşma Sandığına ait aidatların Mayıs ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

Reçete tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

Bilindiği gibi Yardımlaşma Sandığı tarafından, gecikmiş aidat borcu olmayan tüm üyelerine ferdi kaza sigortası; aidat borcu ve afet borcu olmayan eczane sahibi üyelerinin eczanelerine de eczane paket sigortası yaptırılmaktadır.

Eczane Paket Sigortası 01 Şubat 2020 tarihinde; Ferdi Kaza Sigortası ise 2020 Mayıs ayında yenilenecektir.

Meslektaşlarımızın sigortalama işlemleri açısından ve reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 31.01.2020 Cuma gününe kadar ödemeleri tamamlamaları önemlidir.

Not: Halk Bankası hesabımız kapatılmış olup, doğrudan hesaba ödeme yapacak olan meslektaşlarımızın ödemelerini odamıza ait tek hesap olan ve aşağıda bildirilen İş Bankası hesabına yapmaları önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Hesap Numarası:

Türkiye İş Bankası Gazi / Samsun Şubesi

Şube Kodu: 7304

İBAN No: TR27 0006 4000 0017 3040 6388 2922.01.2020
YENİ ECZANE AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER

A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form - Dilekçe:Başvurularda eczacının“T.C. Kimlik Numarası”da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı mesleki faaliyetlerini de içerir özgeçmişi.

3- Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının, ön ve tescilli arka yüzünün fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine“Aslı Gibidir”kaşesi basılarak ilgili müdürlük tarafından tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4- Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı,“mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum bulunmadığı”belirtili olan uzman hekim raporudur.(İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.)

5- Sağlık raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş“eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığı”belirtili olan rapordur.(Aile Hekiminden de alınabilir)(İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.)

6- Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş eczacılık yapmaya mani mahkumiyetin bulunmadığına dair adli sicil kaydı.(Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.) (İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.)

7- Hizmet Puanı:Hizmet puanının hesaplamasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.(2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra nüfus sınırlamasına tabi olanlar ile eczane açma / nakletme / devretme hakkını tamamlamış olanlar için gereklidir.)(Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik – 12.04.2014 Madde: 4/1v)

8- Yardımcı Eczacılık Belgesi:Serbest Eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge.(2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı için istenen belgedir.)

9- Eczane Krokisi:Eczanenin adı, adresi, net ve brüt kullanım alanı ile yüksekliğin açık bir şekilde belirtili olduğu mimar veya mühendis tarafından hazırlanarak imzalanmış üzerinde tarih yazılı kroki(İlgili belediyeden onaylatılması gerekmektedir)

10- Eczane Vaziyet Planı:Açılacak olan eczanenin cadde ve sokak isimlerinin de yazılı olduğu konumunu gösterir vaziyet planı(İlgili belediyeden onaylatılması gerekmektedir)

11- Vesikalık fotoğraf:Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf(Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

12- Ruhsat harç makbuzu aslı:Açılış için yapılan başvurunun ardından Eczacı Odasında toplanan“Bilgilendirme ve Muvazaa Araştırma Komisyonu”na katılımın ve Eczacı Odası tarafından hazırlanacak olan değerlendirme raporunun ardından yatırılacak

13- Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi

14- Açılacak olan eczanenin içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında olmadığına dair belge:Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz.(Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik – 12.04.2014 Madde: 20/8)(ilgili belediyeden alınacak olan belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır)

15- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

16- Ayrılış Belgesi:Daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane, ecza deposu, kamu,….vb iş yerinden ayrıldığına dair“Ayrılış Belgesi”de istenir.(Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır)

17- Eczane Kontrol Formu: Eczacı Odası tarafından doldurulacaktır.

NOT:Herhangi bir sebeple meydana gelen adres değişikliği durumunda, adres değişikliğinin ilgili kurumlara(SGK, Maliye….vb)bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim SGK için ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5(beş) işgünü ile sınırlandırılmıştır.(cezası 500 TL-2012 protokolüne göre)

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:
1 -Oda üyelik kaydı
2 -Kroki onayı
3 -Muvazaa değerlendirme raporu

C. Eczacıya verilecek bilgilendirme ve dökümanlar:

1 -Uyuşturucu, Psikotrop, Personel, Stajyer, Teftiş Defterleri,(Eczacı Odasından temin edilecek)
2 -Farmakope,(Eczacı Odasından temin edilecek)
3 -TEBEOS Eczane Paket Programı,(Eczacı Odasından ücretsiz temin edilecek)
4 -TEB RP İlaç Bilgi Kaynağı Programı(Eczacı Odasından ücretsiz temin edilecek)
5 -Mevcut bültenlerden birer adet ve SGK anlaşmalı eczane çıkartması(Eczacı Odasından ücretsiz temin edilecek)
6 -50 Adet Reçete Teslim Zarfı(Eczacı Odasından ücretsiz temin edilecek)
7 -E Logo –Terazi – Laboratuvar Malzemeleri – Nöbet Panosu – Hafızalı Buzdolabı Derecesi – Hafızalı Isı-Nem Cihazı – Yangın Söndürme Tüpü – Çelik Kasa – Majistral İlaç İçin Beyaz-Kırmızı Etiket(EGAŞ aracılığı ile eczane adresine gönderilebilir)
8-Eczacı tanıtım kimliği (20 TL)03.04.2018

RUHSAT İPTALİNDE GEREKLİ BELGELER

Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali

1- Dilekçe: Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.

2- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı03.04.2018

ECZANE MESUL MÜDÜR TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER

A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

3- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

4- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

5- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

6- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

8- Dilekçe: Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.

* Ayrıca mesul müdür değişikliği varsa ayrılan mesul müdüre ait Mesul müdürlük belgesinin aslı ile yeni atanacak mesul müdür daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı03.04.2018

VERESELİ ECZANE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:

1- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset ilamı: Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakat name: Noter tasdikli

4- Matbu form: Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.

5- Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

6- Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)

8- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)

9- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair rapordur.

10- Adli Sicil Kaydı: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11- Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair Ayrılış Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla

1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:

1- Oda üyelik kaydı03.04.2018