16.01.2017

40.A.00/7343

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.

Bahsi geçen Tebliğ ile eklenen “4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)” başlıklı maddesi;


“(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre)hastalardayeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”şeklinde düzenlenmiştir.


Ancak belirtilen 6 aylık ara verme süresinin başlangıcı hakkında çelişkiler oluşması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiş olup;


Kurum tarafından iletilen yazılarında;


Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.28 numaralı “Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinde “A-Statinler (3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. (Ek:RG-07.10.2016-29850/33-a md. Yürürlük:15.10.2016) Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”hükmü gereği ara verme durumunda(reçete tarihinden önceki 6 ay)başlangıç kriterini içeren yeni rapor düzenlenmesi gerekmekte olup, mevcut rapor ile kullanım hakkı bulunmamaktadır.”denilmektedir.


Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.