35.A.00.08024 Ankara, 26.05.2007TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ VE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 25.05.2007 TARİH 26532 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAKapsama dahil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde geri ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin belirlendiği1) TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SIRA NO:8

(Maliye Bakanlığından)2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından)25 Mayıs 2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazeteâ??de yayımlandı.Tebliğlerin kapsam bölümleri;A) TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ SIRA NO:8 içinBu Tebliğ hükümleri;a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (Erbaş ve erler bu Tebliğ hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığınca yapılacaktır) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,c) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri, (3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla), hakkında uygulanır.233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de bu Tebliğ esaslarına göre işlem yapılır.B) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ için

1.2. Kapsam

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri;

1.2.1 Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunca (SSK) yürütülen kişiler;

a) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlardan yararlandırılanlar,

b) 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,

c) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik ödeneği alan ve hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

ç) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alan ve hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından yararlandırılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

d) Diğer ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yer alan yurtdışı sigortalısı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

1.2.2. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca (Bağ-Kur) yürütülen kişiler;

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,

1.2.3. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri, devredilen T.C. Emekli Sandığı Kurumunca yürütülen kişiler,

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sağlık yardımlarından yararlandırılanlar,

hakkında uygulanır.

Sigortacılık hizmetlerinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle; sağlık yardımlarından yararlanma şartları, yararlanma süresi, sağlanan sağlık yardımları v.b. uygulamalar, devredilen kurumların sigortacılık mevzuatı hükümleri doğrultusunda yürütülür.Şeklinde düzenlenmiştir.Her iki Tebliğ için de yürürlük tarihi 15.06.2007 olarak belirlenmiştir. Ancak, Tebliğlerin

14.1. Uygulanacak indirim oranları başlıklı bölümünde yapılan düzenleme gereğince;

İmalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan sonra kalan tutarlar üzerinden uygulanacak eczane indirimi,

01.07.2007 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2006 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);

240.000 YTLâ??ye kadar olan eczaneler tarafından %3,

240.000 YTL ile 480.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3,5,

480.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %4,

600.001 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4,5,

oranında uygulanacaktır.

Bu tarihe kadar, yürürlükteki eczacı indirimi geçerli olmaya devam edecektir.

Tebliğlerin yer aldığı 25.05.2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, ayrıca Bölge Eczacı Odalarına gönderilecek olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK

Genel Sekreter