Değerli Meslektaşımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte odamız tarafından duyurulmuştur.

Odamız iletilen sorulara istinaden aşağıdaki açıklama bilgilerinize sunulmaktadır.

Değişiklik tebliğinin 7. maddesi şöyledir;

MADDE 7– Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10 - Sefdinir(Ceftinex, Asemax, Cefbir, Cefnet, Cempes, Clasem, Elucef, Encef)

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

10.1 - Sefdinir- Klavulanat (Oral) (Fulceff Plus, Cefbir Plus, Elucef Plus)

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI